Odborný program / program

Témy

Darcovstvo orgánov

Transplantácie orgánov

Transplantácie tkanív

Transplantačná imunológia

Komplikácie po transplantácii orgánov

Pediatrické transplantácie

Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo

Kvalita života po transplantácii

Forenzné aspekty v transplantačnej medicíne

Ošetrovateľstvo v transplantológii

Varia

 

TOPICS

Organ Donation

Organ Transplantation

Tissue Transplantation

Transplant Immunology

Organ Transplant Complications

Pediatric Transplantations

Regenerative Medicine and Tissue Banking

Quality of Life After Organ Transplantation

Forensic Aspects in Transplant Medicine

Nursing care in Transplantology

Varia

 

Prvá informácia / First information

download 
   stiahnuť Prvú informáciu / download First information

Odborný program / Scientific program

download
 stiahnuť odborný program / download Scientific program

*zmeny v programe vyhradené / changes to the program reserved

Dôležité Dátumy / Key dates

Termín pre online registráciu na podujatie: do 7. 10. 2018 

Deadline for event online registration: by 7. 10. 2018

Termín na zaslanie abstraktov: do 16. 09. 2018

Deadline for abstract submission: by 16. 09. 2018

 

 

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je slovenský, český a anglický jazyk.
The official language for this conference is Slovak, Czech and English language.