PRÍHOVOR / WELCOME

PRÍHOVOR / WELCOME

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

 

vítam Vás na oficiálnych webových stránkach II. Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 18. až 20. októbra 2018, v hoteli Carlton.

V prvom rade mi dovoľte, aby som Vás v mene organizačného výboru kongresu, v mene vedeckého výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti a aj vo svojom mene na kongres čo najsrdečnejšie pozvala.

Pripravovaný program kongresu zahŕňa široké spektrum tém a problémov, s ktorými sa v transplantológii zaoberáme, diskutujeme ich či hľadáme riešenia. Vytvára priestor pre prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej práce, každodennej medicínskej a výchovno-vzdelávacej práce ale aj prezentácie jednotlivých pracovísk, ktoré sa problematike transplantácií venujú. Novinkou, veríme že aj pridanou hodnotou, je začlenenie príbehov pacientov po orgánových transplantáciách do programu kongresu.

V odbornom programe chystáme už tradične dva predkongresové edukačné kurzy, jeden transplantačný, druhý odberový. V samostatných blokoch budú prezentované práce a vytvorený priestor pre diskusiu v oblasti transplantačnej nefrológie, kardiológie, hepatológie, pneumológie, chirurgie, pediatrie, imunológie, ale aj regeneračnej medicíny a tkanivového bankovníctva. Do odborného programu budú začlenené práce z ošetrovateľstva v transplantológii, práce pojednávajúce o kvalite života po transplantácii a tiež o forenzných aspektoch v transplantačnej medicíne.

Tak ako v minulosti, aj teraz budú prezentovať výsledky svojej práce a svoje názory na súčasnosť a budúcnosť transplantačnej a regeneračnej medicíny špičkoví odborníci zo Slovenska a zo zahraničia, s ktorými kongres pripravujeme. Dúfame, že odborným aj spoločenským programom nadviažeme na úspech I. Kongresu STS, ktorý sa konal pred dvomi rokmi v Košiciach.

 

Milí priatelia, teším sa na stretnutie s Vami v Bratislave.

 

S úctou,

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Prezidentka Kongresu a Slovenskej transplantologickej spoločnosti

 

 

Témy

Darcovstvo orgánov

Transplantácie orgánov

Transplantácie tkanív

Transplantačná imunológia

Komplikácie po transplantácii orgánov

Pediatrické transplantácie

Regeneračná medicína, tkanivové bankovníctvo

Kvalita života po transplantácii

Forenzné aspekty v transplantačnej medicíne

Ošetrovateľstvo v transplantológii

Varia

 

 

TOPICS

Organ Donation

Organ Transplantation

Tissue Transplantation

Transplant Immunology

Organ Transplant Complications

Pediatric Transplantations

Regenerative Medicine and Tissue Banking

Quality of Life After Organ Transplantation

Forensic Aspects in Transplant Medicine

Nursing care in Transplantology

Varia

 

 

Sprievodné aktivity / Accompanying activities

 

Vstupenka na spoločensko-diskusný večer 18.10.2018 – 15 eur

Vstupenka na spoločensko diskusný večer 19.10. 2018 – 25 eur

 

Obedy a vstupenky je možné rezervovať na adrese: zuzana.trebaticka@tajpan.com

 

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Pokyny pre prípravu prednášok

Žiadame pripraviť na prezentáciu len súbory vytvorené v operačných systémoch Windows. V prípade multimediálnej projekcie je nevyhnutné dodať súbory na prenosných médiách (USB, DVD). Odporúčame pripravovať prezentácie v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px (statické obrázky aj videá). Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny pre prípravu prednášok na MINI ORAL sekciu

Žiadame pripraviť prezentáciu v programe MS PowerPoint v jednotnom rozlíšení 1024 (š) x 768 (v) px, maximálne 5 slidov v prezentačnom čase 4 minúty, diskusia 1 minúta. Sme pripravení poskytnúť Vám pripojenie na Vaše osobné počítačové zariadenie v prípade prezentácií pripravených v systéme Mac.

Prednášajúcich žiadame, aby pri príprave prednášok rešpektovali časové limity svojich príspevkov tak, ako je uvedené. Trvanie všetkých prednášok je počas celého kongresu monitorované časovačom. Prezentácie je potrebné odovzdať réžii najneskôr hodinu pred začatím bloku programu.

Pokyny na prípravu e:posteru

Žiadame elektronický poster pripraviť v operačných systémoch Windows (formát .ppt, .pdf), v rozlíšení 

1920 (v) x 1080 (š) px. E:poster bude dostupný po celý čas trvania kongresu na LCD obrazovkách.

Postery je potrebné odovzdať najneskôr do 1.10.2018 na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com

 

Dôležité Dátumy / Key dates

Termín pre online registráciu na podujatie: do 7. 10. 2018 

Deadline for event online registration: by 7. 10. 2018

Termín na zaslanie abstraktov: do 16. 09. 2018

Deadline for abstract submission: by 16. 09. 2018

 

 

Oficiálny jazyk / Official Language

Oficálny jazyk pre kongres je slovenský, český a anglický jazyk.
The official language for this conference is Slovak, Czech and English language.